HUIDIGE OPDRACHTEN

Secretaresse Raad van Bestuur a.i.Rijndam Revalidatie

 • Ontzorgen leden RvB
 • Inhoudelijk meedenken met de RvB en bestuurssecretaris
 • Schrijven van diverse beleidsstukken
 • Agenda’s van overleggen voorbereiden, versturen stukken en verslagleggen
 • Dagelijkse gang van zaken stroomlijnen
 • Aanspreekpunt voor zowel interne als externe contacten


Projectcoördinator De Nieuwe Arbeidsmarkt ‘powered by De Riverboard’

 • Gezamenlijk zorgen voor sociale circulariteit door als werkgevers met elkaar te zorgen dat mensen duurzaam en passend bij hun talenten aan de slag kunnen blijven. Inclusief ontwikkelen van skills van medewerkers en matchen op skills en drijfveren, waardoor je talent voor de regio deelt en behoudt, arbeidsproductiviteit verhoogt, uitval verlaagt en mensen zich optimaal en gelukkig kunnen ontplooien. 
  • Ogen/oren programmaleider
  • Met programmateam mede inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers
  • Mede organiseren bijeenkomsten, sessies, trainingen en onboarding
  • Signaleren knelpunten en hiaten
  • Proactief meedenken en adviseren over visie, behalen doelen en toekomst DNA
  • Netwerken/verbinden
  • Communicatie en PR activiteiten
  • Signaleren, verbeteren en innoveren procesessen binnen programmateam
  • Organiseren, voorbereiden en verslaglegging diverse overleggen
  • Aanspreekpunt/contactpersoon stakeholders (scholen, overheidsinstanties, MKB bedrijven en HR afdelingen)
  • Bijeenkomsten, trainingen en onboarding organiseren
  • Communicatie en PR


ProjectmedewerkerJonathan Warner

 • Organiseren en begeleiden assessments, individuele-, team interventies en zelfevaluaties directieteams, RvB’s, RvC’s en RvT’s
 • Proactief meedenken en adviseren over organisatie, visie en toekomst bureau


Projectmedewerker – Loopbaanonderhoudsgroep

 • Beheer website en social media
 • Facturatie
 • Meedenken over acquisitie, marketing, communicatie, processen innoveren en optimaliseren


Voormalige opdrachten

Projectcoördinator Erasmus Medisch Centrum

 • Proactief meedenken en adviseren over de organisatie, visie en toekomst van de stichting Challenge & Support
 • Aanjagen, begeleiden en ondersteunen uitwerking ideeën portefeuillehouders
 • Aanjagen en voortgang bewaken uitvoering acties
 • Voorbereiden, voorzitten en verslaglegging overleggen
 • Inventariseren, onderzoeken en verbinden waardevolle partijen, partners en contacten met bestuur

Programmacoördinator Erasmus Medisch Centrum

 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het programma LIFT Your Talent (coachtraject voor verpleegkundigen) 
 • Begeleiden, ondersteunen en coachen van deelnemers, de coaches en het management (o.a. ambassadeursteam)
 • Verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie, marketing en promotie
 • Verantwoordelijk met programmaleider voor financiën
 • Signaleren en oplossen van knelpunten
 • Innoveren, aanscherpen en bestendigen programma

Projectsecretaris – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Ogen/oren projectleider Inrichting en Beheer van de Crisisruimten
 • Verbinder/schakel projectleider/teamleden
 • Interne communicatie
 • Mede verantwoordelijk voor opstellen beleidsplannen en voorstellen
 • Signaleren, verbeteren en innoveren procesessen binnen projectteam
 • Organiseren, voorbereiden en verslaglegging team-, stuurgroep en overige overleggen
 • Aanspreekpunt/contactpersoon management en stakeholders (stuurgroepleden, politie, brandweer, ambulance, Landelijke Meldkamer Samenwerking)

Project Management Ondersteuner MKB Rotterdam Rijnmond

 • Ogen/oren programmaleider Platform Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Ontwikkeling
 • Met programmateam mede inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen
 • Mede organiseren werk- en kennissessies voor stakeholders (o.a. onderwijs- en overheidsinstellingen en MKB leden plus HR managers/medewerkers)
 • Signaleren knelpunten en hiaten
 • Proactief meedenken en adviseren over visie, behalen doelen en toekomst platform
 • Netwerken/verbinden
 • Interne communicatie
 • Signaleren, verbeteren en innoveren procesessen binnen programmateam
 • Organiseren, voorbereiden en verslaglegging diverse overleggen
 • Aanspreekpunt/contactpersoon stakeholders (scholen, overheidsinstanties, MKB bedrijven en HR afdelingen)

Projectsecretaris – Gemeente Rotterdam

 • Ogen/oren projectleider MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
 • Verbinder/schakel projectleider/teamleden
 • Interne communicatie
 • Signaleren, verbeteren en innoveren procesessen binnen projectteam
 • Voorbereiden, organiseren en verslaglegging overleggen
 • Organiseren van alle bestuurders en directeuren overleggen incl. alle voorbereidingen treffen
 • Uitvoering personele zaken
 • Organiseren teamdagen en overige activiteiten
 • Aanspreekpunt/relatiebeheer stakeholders (o.a. gemeente Rotterdam, MRDH, Provincie Zuid-Holland en Ministerie W&I)

Ambtelijk secretaris OR – Koppert BV
Notulist jaarlijkse gespreksrondes Hogeschool Rotterdam – Pro Assistance
Notulist diverse overleggen DemiSec
Office ManagerInstituut voor Publieke Sector Efficiënte Studies
Office ManagerCharistar
Coach – Organique: 

Projectmedewerker vastgoed en ontwikkeling Hermes Project | 2004-2018

 • Ondersteuning projectmanagers
 • Beheer websites en sociale media
 • Projectvergaderingen notuleren, actiepunten uitzetten en opvolgen
 • Administratie en boekhouding
 • Verkoopacties en strategieën bedenken en uitvoeren
 • Verkoopactiviteiten organiseren
 • Contact onderhouden met diverse partijen zoals makelaars, notarissen, kopers, VvE’s en pers

Adviseur personeel en organisatie – Politie Rotterdam-Rijnmond | 1994 – 2003

 • Adviseren en ondersteunen management op gebied van P&O zaken
 • Werving en selectie
 • Formatiebeheer
 • Verzuimbegeleiding (schakel tussen werknemer, manager en zorgprofessionals waaronder ook UWV)
 • Voorzitten Sociaal Medisch Team plus verslaglegging, actiepunten uitzetten en opvolgen
 • Aansturen/coachen administratiemedewerkers
 • Opstellen beleidsplannen en omzetten naar concrete werkprocessen
 • Opstellen reorganisatieplannen en begeleiden uitvoering
 • Deelname aan diverse werkgroepen waarin verschillende facetten van het P&O beleid geëvalueerd werden en nieuw beleid werd opgesteld
 • Waarnemend hoofd P&O geweest

Overige werkervaring

 • Vanaf 1990 tijdens mijn HBO-opleiding diverse (langdurige) uitzendbanen gehad bij o.a. bij American Express, Mobil Oil, Unichema (Unilever) en partycentrum/restaurant Lommerrijk
 • Vanaf 1989 zes maanden au-pair geweest in Engeland
 • Vanaf 1984 tijdens de schoolvakanties gewerkt bij de Rabobank in Berkel en Rodenrijs

Nevenfuncties/vrijwilligerswerk

 • 2023 – heden: Secretaris van de Sociale Kring. Een netwerk van professionals die een bijdrage willen leveren aan het sociaaleconomisch beleid in Nederland. Onderzoeken en discussiëren, vanuit een sterke betrokkenheid met maatschappelijke ontwikkelingen. De leden hebben gevarieerde, impactvolle rollen. We streven ernaar om het debat en de visie op de organisatie van het werken in bredere zin te beïnvloeden.
 • 2020 – heden: Diverse werkzaamheden voor ouderinitiatief Hethuis in Leidschendam-Voorburg, o.a. voorzitter van de vrijwilligerscommissie en lid van de social media- en de communicatiecommissie.
 • 2022 – 2023: Lid MKB Rotterdam Rijnmond.
 • 2014 – 2020: Diverse werkzaamheden voor Stichting BONT o.g.v. beleid en verdere uitbouw en professionalisering van activiteiten ondergebracht in BONTbeleeft, BONTlogeert, BONTwoont en BONTwerkt. Deze stichting verzorgt speciale begeleiding voor (verstandelijk) beperkte jongeren. Tevens lid geweest van de Ouderraad.
 • 2012 – 2015: Secretaris MR bij het Rotterdam College o.a. notuleren van vergaderingen, actiepunten uitzetten en opvolgen, administratie en correspondentie met bestuur.
 • Tijdens HBO-opleiding lid van de leerlingenraad van de Hogeschool Rotterdam.